برگزاری کارگاه تخصصی کاربرد جغرافیا در تاریخ توسط معاونت پژوهی دانشکده الهیات و ادیان و معاونت پژوهی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی . همکاری مرکز مطالعاات ناحیه ای و آمایش و انجمن ایرانی تاریخ اسلام

زمان : سه شنبه ۹۸/۱۲/۶

مکان: سالن شهید ابراهیمی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

Leave a Reply