ماه: دی ۱۳۹۸

 • عباس سعیدی

  مقاله های مرتبط با حوزه فعالیت دکتر عباس سعیدی در مرکز مطالعات تحلیل جریان های فضایی سکونتگاه های روستایی در نواحی مرزی (مطالعه ی موردی: روستاهای شهرستان گمیشان) (دانلودفایل) نقش خزش روستایی و تغییر کاربری اراضی (دانلودفایل ) مفاهیم بنیادین در برنامه ریزی کالبدی- فضایی (بخش دوم) (دانلودفایل ) پیوستگی توسعه روستایی شهری در قالب منظومه […]

  READ MORE
 • عبدالرضا رحمانی فضلی

  مقالات منتشر شده توسط دکتر رحمانی فضلی : محدودیتهای توسعه یکپارچه روستایی- شهری ناحیه سروآباد (کردستان)(دانلودفایل) نقش گردشگری خانه های دوم در تشدید فرآیند کالایی شدن فضا (مطالعه موردی: عرصه های روستایی شهرستان محمودآباد) (دانلودفایل) توانسنجی توسعه پایدار کالبدی- فضایی در ناحیه ابهر (استان زنجان)(دانلودفایل) سطوح توسعه سکونتگاه های روستایی در استان های خراسان رضوی، […]

  READ MORE
 • دکتر علیرضا شکیبا

  مقالات منتشر شده توسط دکتر علیرضا شکیبا در حوزه مربوطه فعالیت : مقایسه تطبیقی روش های حذف خطاهای مدل ارتفاعی رقومی (DEM) حوضه های آبخیز(دانلود فایل) تغییرپذیری مواد آلی موجود در خاک نسبت به سناریوهای متفاوت تغییر اقلیم در مقیاس جهانی(دانلودفایل) شبیه سازی و هشدار سیل با تلفیق مدل های آبشناس در GIS و برآورد […]

  READ MORE
 • رسول صادقی

  مقالات منتشر شده توسط دکتر رسول صادقی در حوزه مربوطه عبارتند از: تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجرهی جمعیتی در ایران: پیامدهای اقتصادی و الزامات سیاستی (دانلود فایل) تفاوت های بومی _مهاجر ازدواج در ایران :مطالعه مقایسه ای رفتار های مقایسه ازدواج مهاجران افغان با ایرانی ها (دانلودفایل) قومیت و الگوهای ازدواج در ایران(دانلود فایل) […]

  READ MORE