ماه: مهر ۱۳۹۸

  • مقالات

    برای مشاهده و یا دانلود مقالات اساتید بر روی نام آن ها کلیلک کنید دکتر سید حسن صدوق دکتر جمیله توکلی نیا دکتر محمد تقی رضویان دکتر جواد اطاعت دکتر مرتضی تهامی دکتر زهره فنی دکتر منیژه قهرودی دکتر نغمه مبرقعی دکتر رسول صادقی دکتر علیرضا شکیبا دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی دکتر عباس سعیدی دکتر […]

    READ MORE
  • کتب

    کتب منتشر شده توسط اعضای مرکز مطالعات ناحیه ای و آمایش دانشگاه شهید بهشتی : نویسندگان به ترتیب روی جلد : مظفر صرافی ، جمیله توکلی نیا ، حسن محمدیان مصمم کتاب های منتشر شده از دکتر جواد اطاعت: کتاب های منتشر شده از دکتر جمیله توکلی نیا: شورا یاری و مدیریت شهری با تاکید […]

    READ MORE