به نام پروردگار

تاریخچه شکلگیری مرکز

با وجود گذشت بیش از ۷ دهه از سابقه برنامه ریزی در کشور، یکی از دلمشغولی های اصلی بسیاری از دانشگاهیان، سیاستمدان و مدیران کشور، برآیندهای نه چندان رضایت بخش بسیاری از طرح ها و برنامه های توسعه ای کشور (بویژه در عرصه برنامه ریزی فضایی) بود. این نگرانی در کنار شکاف بین آموزش های دانشگاهی و انتظارات کارفرماها در بازار نیروی کار  موجب گردید که اعضای گروه جغرافیا و آمایش دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۱ نخستین تکاپوها برای ایجاد مرکز تخصصی  مطالعات ناحیه ای و آمایش آغاز کنند. خوشبختانه تلاش های این گروه در سال ۱۳۹۷ به ثمر نشست و شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی موافقت خود را با تأسیس مرکز اعلام نمود. این مرکز در حال حاضر از دو گروه مطالعات منطقه ای آمایش و برنامه ریزی راهبردی آمایش تشکیل شده و فعالیت می کند.

Leave a Reply