فعالیت های  مرکز در حیطه های علمی زیر صورت می پذیرد :

 • تهیه و تدوین طرح های منطقه ای و برنامه های آمایش در حوزه ها و مقیاس های مختلف؛
 • تهیه و تدوین و اجرای طرح های مقتدرسازی و اشتغال زایی در نواحی روستایی و مناطق فرودست شهری؛
 • مطالعات امکانسنجی اقتصادی برای سرمایه گذاری های عمرانی و غیر عمرانی؛
 • تهیه و تدوین طرح های مختلف شهری و روستایی در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدس، سیاسی، محیط زیستی و…؛
 • مطالعات آینده پژوهشی و طرح ها سناریو-مبنا در عرصه ها و موضوعات مختلف؛
 • تهیه و تدوین طرح های محیط زیستی؛
 • تهیه و تدوین طرح های مربوط به نظام غذایی در مقیاس های مختلف؛
 • مطالعات اجتماعی و فرهنگی و همچنین مسائل و آسیب های اجتماعی؛
 •  مطالعات مربوط به پیشرفت و آبادانی مناطق کمتر برخوردار؛
 • توسعه مرزهای دانش و تدوین کتاب ها و گزارش های مربوط به الگوهای توسعه بومی و آمایش سرزمینی؛
 • برگزاری دوره ها، همایش ها و کارگاه های مختلف علمی؛
 • ارائه مشاوره های علمی به سازمان ها و نهادها؛
 • تدوین طرح های مربوط به ارتقای تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی همچون سیل و تغییرات اقلیمی؛
 • نظارت، داوری و بازبینی طرح های توسعه؛
 • تهیه و تدوین طرح ها و برنامه های گردشگری شهری و روستایی و اکوتوریسم؛
 • تهیه و تدوین پایگاه داده اطلاعات مکانی؛
 • تهیه و تدوین طرح های پشتیبان اقتصاد مقاومتی و ارتقای تاب آوری اقتصادی؛
 • شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های توسعه مناطق کویری و بیابانی؛
 • تهیه و تدوین طرح های توسعه دریا-محور در سواحل کمتر برخوردار.

Leave a Reply